Gålö båtklubb är en ideell förening med hemmavatten i Stockholms södra skärgård. Vi har vår hamn på Gålö, ganska nära skärgårdsmetropolen Dalarö. Ett par timmars segling så är du på Utö. Ytterligare en timmes segling så äter du middag på Huvudskär med dina nära och kära. Om du tycker att långa transportseglingar är trist så är vi ett alternativ.

Vi arrenderar mark av skärgårdsstiftelsen och äger alla våra anläggningar i hamn och varv. Vi tror att vi har hittat en lagom mix av klubbsamhörighet och den moderna människans behov av eget utrymme.

Ta en titt på vårt koncept, det är vi värda.

Välkommen!

GBK Årsmöte torsdag 23 Februari 2023
Kallelsen kommer senare
Motioner skall mailas till styrelsen senast 7 januari Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Datum för planerad sjösättning är 22-23 april och 6-7 maj. Då är det halva arbetsdagar 2 grupper per dag som sjösätter. 07:30- ca 13:00 och ca 12:00-16:00 Samling utanför klubbhus 07.30 för första gruppen. Upprop för andra gruppen blir i anslutning till lunch.
varvschef kommer att meddela vilka tider som gäller.

Schema med vilken dag ni sjösätter er båt kommer att finnas uppsatt i klubbhuset.

Närvaro börjar med upprop 07:30 

Med vänlig hälsning
Varvscheferna

Var extra uppmärksam på obehöriga.

Notera gärna signalement eller kännetecken

Gålö båtklubbs styrelse: 2022

Anders Bergh Ordförande 070 5430735
Robert Tylner Sekreterare 070 8246882
Monica Elliot Kassör  
Michael Englen Varvschef 070 8680008
Mikael Rydstedt Varvschef 076 3250020
Dennis Henriksson Hamnkapten 070 7342879
Håkan Westman Hamnkapten 076 5364526
Nina Edström Vaktansvarig 070 4868716
Bo Hellberg Miljöansvarig 070 2225769
Björn Knudsen  Registeransvarig 076 3919747
Björn Berglund Nyckelansvarig 070 6272999

 

 

STADGAR FÖR GÅLÖ BÅTKLUBB, GBK 70

§ 1 Ändamål

Gålö Båtklubb, GBK 70, bildad 1970, skall tillvarata medlemmarnas intressen i form av tryggad hemmahamn, uppläggningsplatser, Sanitära anordningar på klubbområdet m.m. GBK skall hålla kontakt med Skärgårdsstiftelsen och Haninge kommun. Klubben skall främja en god kultur till sjöss och lands, verka för gott kamratskap och söka goda kontakter med andra båtklubbar och båtorganisationer. Klubben skall hålla sig väl informerad om miljöfrågor, som berör skärgården.

§ 2 Medlemmar

Medlemskap erhålls efter skriftlig ansökan och erläggande av fastställda avgifter och - för att tilldelas båtplats - Deposition. Styrelsen beslutar om medlemskap. Avgifter och Depositionsbelopp fastställs av årsmöte efter förslag från styrelsen. Alla medlemmar erhåller klubbens allmänna försändelser.

§ 3 Inträden och utträden

Medlemskap kan erhållas av envar, om inte klubbens syften eller särskilda skäl hindrar detta. Beviljat medlemskap berättigar inte till sommar- eller vinterplats för medlemmens båt. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen. I ansökan förbinder sig den som söker medlemskap att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Styrelsen skall noga överväga alla ansökningar om medlemskap. Ansökan kan inte bifallas om den sökande häftar i skuld till annan båtklubb för årsavgifter eller andra stadgeenliga avgifter. Totala antalet medlemmar i klubben kan begränsas enligt regler och till ett antal som beslutas av årsmöte. Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta skriftligt till styrelsen. Till medlem, som begärt utträde ur klubben, återbetalas - om årsmöte eller extra allmänt möte inte annat beslutat - inbetald Deposition. Till medlem som under ett kalenderår begärt och beviljats utträde sker, efter reglering av eventuella skulder till klubben, återbetalning av deposition under 2:a kvartalet nästkommande år. ”Bevis om erlagd DEPOSITION ” skall före utbetalning ha undertecknats och överlämnats till klubbens kassör. Till medlem som senare än den 31 mars begär utträde ur klubben eller som önskar frånträda sin bryggplats sker ingen återbetalning vare sig helt eller delvis av medlems- eller båtavgift. Styrelsen kan efter skriftlig framställning gör avsteg från denna huvudregel, om synnerliga skäl bedöms föreligga. Medlem är skyldig att till klubben omgående anmäla adress- och telefonförändring samt andra ändringar till i klubbens medlemsmatrikel intagna uppgifter. Efter att uppsägning har kommit in till klubben, så har medlemmen 24 månader efter första utbetalningstillfälle på sig att inkomma med bankuppgifter. Så att klubben kan betala ut depositionen till den avgående medlemmen. Inkommer inga bankuppgifter under denna period så kommer depositionen att återgå till båtklubben.

 

§ 4 Uteslutning av medlem

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt - inom eller utom klubben - att klubbens anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen, som inte fullgör stadgade skyldigheter eller som bryter mot överenskomna ordningsföreskrifter, kan på styrelsens förslag uteslutas ur klubben av årsmöte eller extra allmänt möte. För att ett sådant beslut skall vara giltigt fordras mins 2/3 majoritet bland de på mötet närvarande röstberättigade medlemmarna. Till möte som skall behandla fråga om uteslutning skall medlemmarna erhålla skriftlig personlig kallelse. I kallelsen skall framgå att mötet skall behandla uteslutningsärende. Till medlem som föreslås utesluten skall, förutom ovan nämnda kallelse, skriftlig motivering lämnas för uteslutningen. Uteslutning får inte ske förrän medlemmen beretts tillfälle att inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge yttrande i ärendet.

§ 5 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är: Årsmöte Extra allmänt möte Styrelsen

§ 6 Räkenskaper och revision

Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till och med därpå följande årsmöte. Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll och inventarieförteckning skall tillhandahållas revisorerna senast 14 dagar före årsmöte. Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senast förflutna räkenskapsåret samt att avge revisionsberättelse till årsmöte med förslag om till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

§ 7 Medlemsavgifter

Medlemmar skall erlägga de avgifter som beslutats vid ordinarie årsmöte eller i samma ordning utlyst extra allmänt möte. Medlem, som tilldelas båtplats, skall erlägga av årsmöte eller extra allmänt möte fastställd Deposition. Avgift skall vara inbetald senast 20 dagar efter avisering. Styrelsen kan i speciella fall medge uppskov med erläggande av avgift till klubben, om medlem skriftligt begär sådant.

§ 8 Allmänna möten

Årsmöte hålls senast den sista februari varje år. Extra allmänt möte hålls då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense därom. Extra allmänt möte hålls även om minst 10 % av klubbens medlemmar skriftligen så begär. Kallelse till årsmötet och extra allmänt möte, med angivet datum och tid ska sändas till medlemmarna senast åtta veckor innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan mötet. Senast två veckor före årsmötet ska kallelse och övriga handlingar vara medlemmarna till handa. Detta gäller även för extra möten. Vid extra allmänt möte får endast beslut fattas i de frågor som föranlett mötets inkallande. Årsmötets dagordning skall uppta: Årsmötet öppnas Granskning av fullmakter Årsmötets stadgeenliga utlysande Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av dagordningen Val av två rösträknare, tillika justeringsmän, att tillsammans med mötets ordförande justera mötesprotokollet Styrelsens verksamhetsberättelse Kassaberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av Depositionsbelopp och avgifter för verksamhetsåret Motioner till årsmötet Propositioner till årsmötet Val av ordförande, sekreterare, kassör, två hamnkaptener och två varvschefer. Val av övriga styrelseledamöter Val av övriga funktionärer Val av två revisorer Val av två revisorssuppleanter Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande Övriga frågor Årsmötet avslutas Vid behandling av punkterna 10, 17 och 18 äger styrelsens ledamöter och suppleant inte rätt att delta i besluten.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen handhar klubbens angelägenheter. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, två hamnkaptener, två varvschefer samt fyra ordinarie ledamöter. Bland de fyra ledamöterna utser styrelsen, vid ett konstituerande möte, ansvariga för olika funktioner. Årsmöte skall välja ordförande, sekreterare, kassör, hamnkaptener, varvschefer och övriga ledamöter och suppleant för en tid av två år. Halva antalet av styrelsens ledamöter och suppleant väljs årligen, så att inte ordförande och kassör väljs samtidigt. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av annan styrelseledamot. Det åligger styrelsen att med uppmärksamhet följa frågor som är av vikt för klubbens verksamhet samt att vidta de åtgärder som är erforderliga för att nå klubbens ändamål till klubbens årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna kalenderåret Styrelsen har rätt att avgöra om ett ärende är av sådan betydelse att det skall föreläggas årsmöte eller extra allmänt möte för beslut. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordföranden företräder klubben, leder styrelsens sammanträden, tillser att fattade beslut verkställs samt attesterar klubbens räkningar. Sekreteraren för protokoll vid styrelsemöten, ombesörjer klubbens skriftväxling samt vårdar klubbens handlingar. Kassören uppbär avgifter, handhar klubbens penningmedel och värdehandlingar samt för klubbens räkenskaper. Vice ordförande utför ordförandes uppgifter vid dennes frånvaro. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 10 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmöte för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmöte till att vara beredningens sammankallande. Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen. Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmöte.

§ 11 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig, eller av de personer styrelsen utser.

§ 12 Kommittéer

Ledamöter i kommittéer väljs av årsmöte eller extra allmänt möte. Det åligger kommittéerna att under styrelsens överinseende handha de angelägenheter som enligt av styrelsen utfärdade instruktioner åvilar dem.

§ 13 Rösträtt

Rösträtt äger den medlem som erlagt fastställda avgifter samt medlem som erhållit skriftlig fullmakt att i annan röstberättigad medlems ställe avge dennes röst.

§ 14 Valbarhet

Valbar är den som är medlem i GBK och som har rösträtt.

§ 15 Närvaro av utomstående

Styrelsen kan inbjuda utomstående att närvara vi klubbens möten.

§ 16 Beslut och val

Beslut fattas med acklamation eller genom votering, öppen eller sluten omröstning, om så begärs. Vid votering bestäms utgången - utom i frågor enligt §§ 4 och 17 - med enkel majoritet. Om vid votering, som ej avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag som mötesordföranden biträder gälla. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 17 Stadgeändring och upplösning

Förslag om ändringar av dessa stadgar eller om klubbens upplösande får tas upp till avgörande endast vid årsmöte. För att sådant förslag skall godkännas erfordras minst 2/3 majoritet för förslaget bland vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar. Beslut om att upplösa klubben skall innehålla föreskrift om användande av klubbens tillgångar för bestämt idrottsbefrämjande syfte. Beslut skall omedelbart kungöras samt delges Svenska Seglarförbundet medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balansräkning samt vinst- och förlusträkning.

§ 18 Riksförbundets stadgar

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, föreskrifter och anvisningar samt Svenska Seglarförbundets stadgar, tävlingsreglementet och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren ansvarar för att dessa stadgar finns tillgängliga för klubben medlemmar.

Dessa stadgar har reviderats av årsmöte 2010 - 02 - 24 och därvid antagits att gälla från 2010 - 02 - 30 tills vidare.

Gålö Båtklubb
Box 3102
136 03 Haninge

Organisationsnummer: 8124003750

 

Kontaktpersoner

Anders Bergh, ordförande, 070 5430735

Hamnkapten svarar på frågor om hamnen, bryggor och bryggplatser
Dennis Henriksson, hamnkapten, 070 7342879

Varvschefer svarar på frågor om båtlyft, platser på land, fordon och maskiner
Michael Englén, varvschef, 070 8680008, Jörgen Karlsson, varvschef, 070 7587642

Kommunikationer

Med pendeltåg från Stockholm C till Västerhaninge station, buss 845 till Skälåker.
Med bil väg 73 mot Nynäshamn, därefter väg 227 mot Dalarö, avfart höger mot Gålö.

Hitta hit: En mer detaljerad karta kan du hitta här.

Skicka epost till klubben: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gålö Båtklubbs Bankgironummer: 5177-6441

Ordningsföreskrifter för GBK:s klubbhamn vid Tomta gällande fr.o.m. 2010-01-01

Dessa föreskrifter gäller för och mellan GBK och hamnplatsinnehavare samt den som tilldelats vinterplats. Båtägare som innehar hamnplats måste vara aktiv medlem i klubben. Tilldelning av hamnplats sker genom av GBK upprättad kö. Föreskrifterna lämnas till samtliga medlemmar i klubben.

NYTTJANDERÄTT

Hamnen

Medlem har rätt att med egen båt nyttja sin hamnplats under tiden 15 april t o m uppläggningsdagen, dock senast 31 oktober. Observera att den båtplats du blir tilldelad gäller den båt du för närvarande är ägare till. Vid nyttjanderättens slut ska båten vara avlägsnad från hamnplatsen om inte styrelsen medgivit annat. För att båten ska kunna hanteras med klubbens resurser, (hamnkran fordon, mobilkran, vagnar mm), gäller följande villkor:

Båtstorlek är för närvarande begränsad till

Vikt Max 7 ton
Längd Max 12 meter överallt
Bredd Max 3,6 meter
Djupgående Max 2 meter

För båtar på bryggplatserna U1 – U4 erhålls ej torrsättning på GBK:s område. För dessa bryggplatser gäller följande maximala båtstorlekar.

Vikt 25 ton
Längd 20 meter
Bredd 5 meter

Uppläggningsplatsen

Båtägare har rätt att med sin egen båt nyttja uppläggningsplatser fr o m den dag båten upplagts, dock tidigast 15 september och längst t o m 15 maj. Båt får bara läggas upp på tilldelad plats. ( Gäller ej båtägare med bryggplats U1 – U4 ) Vid nyttjanderättstidens slut ska båten vara avlägsnad från uppläggningsplatsen, om inte styrelsen medgivit dispens. Dispens kan lämnas endast i speciella fall. Båtägare är skyldig att iaktta angiven upptagningstid och de särskilda föreskrifter som anges i samband härmed. För nyttjanderätt till uppläggningsplats gäller samma villkor beträffande båtstorlek osv. som anges beträffande hamnplats.

Miljö - Miljöfarligt avfall

Vid slipning, blästring eller liknande måste allt slipdamm och eventuella vätskor samlas upp och lämnas till miljöstation för destruering. Obs vid eventuell blästring så måste man kontakta styrelsen samt Haninge kommun för godkännande. Den som utför arbetet är ansvarig för korrekt uppsamling via täckning av berört markområde samt ombesörja inlämning till rätt miljöstation. Det är mycket viktigt att biocidfärg-avfall (som hopsamlade färgflagor efter våtskrapning alt. fyllda filterpåsar efter slipning eller torrskrapning) hanteras rätt. Det får inte lämnas på en vanlig återvinningscentral (ÅVC), ex. Jordbros. Vi hänvisar till SRV:s anläggning för farligt avfall Gladö kvarn/Sofielund i Huddinge kommun (kallas Farligt avfall, Hökärrsvägen 104, Huddinge, lat 59.186391, lon 18.004253): http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/sofielund/  eller en likvärdig mottagare.

Inget utsläpp på marken får ske och inget upplag av det miljöfarliga avfallet får ske på klubbens område. Allt vatten som innehåller motorkonserveringsmedel, glykol, eller liknande skall samlas upp och lämnas i klubbens uppsamlingstank märkt ”GLYKOLVATTEN” på andra sidan oljeboden.

Gå gärna in på dessa sidor och läs om vad du får använda för båtbottenfärger.

Kemikalieinspektionen om ”Båtbottenfärger”
https://www.kemi.se/download/18.164ad6b3172927a928931641/1634203169207/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten innevarande år
Gålö båtklubb avråder från användning av blödande bottenfärger av hänsyn till övriga medlemmar.

ELANSLUTNING

Begrunda brandrisken! Förvissa dig om säker anslutning!

Att ansluta och ladda sin bil på klubben är inte tillåtet.

El-anslutning till båten får endast ske när någon befinner sig i båten. Detta gäller alla båtar, så väl vid bryggorna sommartid som vinterupplagda på land. Om någon glömt dra ur kabeln och inte är kvar på klubbens område, ska elkabeln dras ur av vakten eller annan medlem. Brandrisker och minimerad elräkning är allas vårt ansvar!

Undantag från den regeln kan göras:

Vill man ansluta sin båt på konstant el så skall sladd med elmätare kvitteras ut av miljöansvarig. Elmätare hämtas ut mot en deposition. Elmätaren har ett nummer som ansluts till båtägaren. Elmätaren läses av löpande och elförbrukningen debiteras enligt gällande prislista.

För båtar som ligger på U-platser men vintertid ligger kvar i vattnet med el. Vintertid avser perioden 1 november till 30 mars. GBK står för frostvakt upp till 500 Watt under denna period. Överstigande förbrukning debiteras enligt gällande prislista.

GBK har 10 mätare som lånas ut mot deposition. När dessa är slut ansvarar miljöansvarig för kölista gällande elmätare.

Har medlem båt som har el som drivmedel så skall elmätare anslutas om båt laddas på GBK

SJÖSÄTTNING, TORRSÄTTNING

Sjösättning och torrsättning sker på av styrelsen angivna dagar. En medlem som inte sjösätter vid ordinarie tid och genom det förorsakar problem för framkomligheten med den inhyrda mobilkranen, kan bli debiterad för den extra kostnad detta medför, exempelvis förflyttning av kranen. Avgiften beslutas av styrelsen.

Sjö- och torrsättning vid andra tidpunkter.

Medlem som önskar sjösätta eller torrsätta vid annan tidpunkt än vid GBKs ordinarie tillfällen, är skyldig att själv bekosta inhyrd kran och dragfordon. Uppställning får endast ske på av varvscheferna utsedd uppställningsplats.

Båtlyft under sommarsäsongen.

För medlem som behöver lyfta sin båt under pågående säsong finns det, i mån av tid, möjlighet att få hjälp med detta. Kontakt tas med någon av varvscheferna. Kan de inte hjälpa till, har de möjlighet att hänvisa till någon annan av styrelsen utsedda personer som har behörighet att använda hamnkran samt klubbens dragfordon. Varje lyft debiteras med en fast avgift. Om båten är klar för sjösättning inom en timme räknas detta som ett (1) lyft. (Ytterligare avgift för sjösättning tillkommer då inte). Båtägaren är skyldig att själv ordna så att medhjälpare finns till hands vid lyftet av båten. Exempelvis till hjälp som linförare etc.

AVGIFTER

Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande taxa som fastställts av GBK. Avgifterna ska inbetalas inom angiven tid efter avisering av kassören. Erläggs inte avgiften efter påminnelse, har styrelsen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägaren tillhörig utrustning.

DET ÅLIGGER BÅTÄGARE

 • att kunna styrka sitt medlemskap i GBK för hamnfunktionär eller vakt
 • att väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustning samt vid åstadkommen skada ersätta den med belopp som styrelsen bestämmer
 • att alltid föra GBK:s klubbvimpel till sjöss och i hamnområdet
 • att iaktta god ordning inom klubbens område
 • att ställa kasserade batterier, hälla spillolja, färgrester och annat miljöfarligt avfall på därför avsedd plats intill sopcontainern
 • att vid all trafikering inom området iaktta varsamhet, följa gällande fart- och seglingsbestämmelser samt anpassa farten så att skador inte uppstår
 • att vid färd inom området till och från bryggorna anpassa hastigheten så att det inte dammar på båtarna
 • att parkera på vägen till bryggorna eller på vändplan enbart under i- och urlastning
 • att noga låsa grinden till klubbområdet efter varje in- och utpassering
 • att till styrelsen omedelbart anmäla varje ändring av namn, bostadsadress och telefonnummer samt varje förändring av data för den båt som ska ligga på platsen
 • att tillse att förtöjningsgods och annat material är i fullgott skick. Bojliggare ska ha minst fyra fendertar
 • att förtöja båt så som hamnkapten eller bryggbas anvisar, minst fyra fendertar och minst fyra gummifjädrar ( stålfjädrar förbjudet! )
 • att flytta till annan plats inom hamnen om styrelsen så påfordrar
 • att förtöja båt vid serviceboj enbart under tid då service pågår
 • att genast vidta åtgärder för att ta upp eller länsa båten, om den sjunker eller blir liggande i marvatten
 • att snarast anmäla eventuella skador på pontoner, Y-bommar eller bojar till hamnkapten
 • att själv svara för uppallning och delta vid upptagning och sjösättning av båten, att anvisa var lyftstroppar skall anbringas, samt att medverka vid upptagning och sjösättning av båtar enligt instruktioner från hamnkapten och varvschef
 • att hålla fullgod pallning att omedelbart efter sjösättning noggrant städa uppläggningsplatsen, samt stapla pallning på anvisad plats
 • att vid påmastning tillse att masten är framkörd, klädd och klar för påmastingen för att därmed minimera tiden vid mastkran - vänligen respektera turordningen
 • att vid avmastning tillse att det som går att släppa på och förbereda innan man angör mastkran så också sker - på- och avmastning får inte ske i samband med sjö- och torrsättningsdagarna
 • att märka upplagd båt och mast med ägarens namn och telefonnummer
 • att aktivt delta i arbetsplikter
 • att noggrant förvara nyckel till klubbområdet samt att återlämna denna i samband med utträde, ej inlämnad nyckel debiteras enl. av styrelsen fastställd avgift
 • att i övrigt följa föreskrifter som utfärdas av GBK

BÅTBYTEN/ANSÖKAN OM ÄNDRAD STORLEK PÅ BÅTPLATS

Båtbyten som anmäls innan årsskiftet kommer att behandlas innan nya medlemmar tilldelas platser enligt kölistan, inför planeringen av bomflytten.

Båtbyten måste registreras via webbformuläret ”Ansökan om båtbyte” på hemsidan(inloggning krävs), med   kompletta uppgifter om “nya båten”. Bytet är inte genomfört förrän det godkänts av hamnkaptenen.

 “Nya båten” måste rymmas inom våra föreskrivna mått. Om “nya båten” har något mot föreskrifterna överstigande mått, förlorar medlemmen sin plats på Gålö båtklubb. Inga dispenser ges.

Den ”gamla båten” har ingen rätt till plats när den nya, godkända, båten anländer till båtklubben. Båtbyten som sker efter planeringen av bomflytten, godkännes endast om tillräckligt stora platser finns tillgängliga vid tillfället.
Styrelsen svarar medlemmen på sådan förfrågan inom en månad. Styrelsen har ingen möjlighet att arbeta med båtbyten under sommarperioden (15 juni -15 augusti)

DELAT BÅTÄGARSKAP

Samtliga delägare av båten ska vara medlemmar i GBK (gäller ej familjemedlem). Endast en av delägarna är hamnplatsinnehavare och därmed skyldig att delta i vakttjänst och arbetsplikter. Hamnplatsinnehavaren måste äga minst 50% av den båt som ligger i GBKs klubbhamn. Detta ska kunna styrkas med registreringsbevis eller försäkringsbrev efter anmodan från styrelsen. Ordningsföreskrifterna för hamnen gäller i tillämpliga delar samtliga delägare av båten. Om ägarskapet förändras ska detta omgående skriftligen anmälas till styrelsen.

ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS

Medlem har rätt att efter skriftlig anmälan till styrelsen överlåta sin hamnplats och nyttjanderätt inom den egna familjen. Familjeförhållandet ska kunna styrkas med personbevis eller annat intyg. Styrelsen medgiver sådan överlåtelse, om det inte finns särskilda skäl emot den. Det är förbjudet att till delägare eller annan person än någon inom den egna familjen överlåta, utlåna eller uthyra hamnplats eller uppläggningsplats. Medlem som bryter mot detta ska av styrelsen föreslås bli utesluten ur klubben enligt stadgarnas § 4. Utesluten medlems hamnplats inlöses av klubben.

DET ÄR FÖRBJUDET

 • att vidta åtgärder som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen
 • att själv manövrera motordrivna kranar, traktorer, jeepar eller andra maskiner vilka får skötas endast av GBKs hamnkommitté
 • att förvara jolle eller annat gods på bryggorna
 • att fiska från bryggorna
 • att lämna värmeanordningar eller andra starkströmsapparater påslagna utan tillsyn i båtar inom hamnen eller på uppläggningsplatsen. Alla anslutningar till eluttag ska ha godkända elkablar och don
 • att torrslipa och/eller högtryckstvätta båten senare än 14 dagar före första sjösättningsdag

FÖRSÄKRING

För varje båt i hamnen eller på uppläggningsplatsen ska finnas minst båtansvarsförsäkring. Bevis ska kunna uppvisas på anmodan. Båtförsäkringen ska vara tecknad på den medlem som innehar hamnplatsen. Om båten är oförsäkrad sägs hamn- och uppläggningsplatsen upp med omedelbar verkan. Den självrisk som klubben kan bli skyldig att betala medlem vid ev. slipskada orsakad av hamnkommittén kan högst utgöra kr 10.000-, eventuell bonusförlust i försäkringen belöper försäkringstagaren.

VAKTTJÄNST

Medlem som har hamnplats är skyldig att genomföra av GBK beslutad vakttjänst och därvid följa föreskrifterna i vaktinstruktionen. Den som uteblir från vakttjänsten utan att själv ha ordnat att annan medlem eller myndig familjemedlem övertar vakten ska betala en avgift till klubben. Avgiften fastställs av styrelsen. Medlem som utan synnerliga skäl uteblir från sin vakttjänst ska av styrelsen föreslås bli utesluten ur klubben enligt stadgarnas § 4. Utesluten medlems hamnplats inlöses av klubben. Om medlem genom annans uteblivande blir ensam vakt så skall vaktansvarig i GBK i första hand kontaktas. Alternativt ordförande i GBK. Då ensam vakt ej är tillåtet så kommer vakttjänsten att avbrytas.

ANSVARSSKYLDIGHET M.M.

GBK fritas från ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak. Detsamma gäller av båtägaren använd bil eller annat fordon inom klubbens område. Skulle båt utan överenskommelse med styrelsen ligga kvar i hamnen eller på uppläggningsplatsen efter de bestämda upptagnings- och sjösättningstiderna, eller eljest vara till hinder för verksamheten i hamnen, har GBK rätt att undanskaffa båten på båtägarens bekostnad och risk. GBK har också rätt att flytta medlems felaktigt eller slarvigt förtöjda båt. Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är GBK berättigad att med omedelbar verkan häva nyttjanderätten för hamn- och/eller uppläggningsplats och att på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som GBK finner påkallade. GBK fritas från allt ansvar för sådana åtgärder.