Ordningsföreskrifter för GBK:s klubbhamn vid Tomta gällande fr.o.m. 2023-05-29

Dessa föreskrifter gäller för och mellan GBK och hamnplatsinnehavare samt den som tilldelats vinterplats. Båtägare som innehar hamnplats måste vara aktiv medlem i klubben. Tilldelning av hamnplats sker genom av GBK upprättad kö. Föreskrifterna lämnas till samtliga medlemmar i klubben.

NYTTJANDERÄTT

Hamnen

Medlem har rätt att med egen båt nyttja sin hamnplats under tiden 15 april t o m uppläggningsdagen, dock senast 31 oktober. Observera att den båtplats du blir tilldelad gäller den båt du för närvarande är ägare till. Vid nyttjanderättens slut ska båten vara avlägsnad från hamnplatsen om inte styrelsen medgivit annat. För att båten ska kunna hanteras med klubbens resurser, (hamnkran fordon, mobilkran, vagnar mm), gäller följande villkor:

Båtstorlek är för närvarande begränsad till

Vikt Max 7 ton
Längd Max 12 meter överallt
Bredd Max 3,6 meter
Djupgående Max 2 meter

Bryggplatser U, F, Nock platser gäller följande.
Maximala båtstorlekar.
Vikt 25 ton
Längd 20 meter
Bredd 5 meter
Torrsättning av dessa båtar kan beviljas av varvschefer mellan 15 maj - 10 september & anvisad plats gäller.

Uppläggningsplatsen

Båtägare har rätt att med sin egen båt nyttja uppläggningsplatser fr o m den dag båten upplagts, dock tidigast 15 september och längst t o m 31 maj. Båt får bara läggas upp på tilldelad plats. ( Båtar över 7 ton har egna regler se ovan) Vid nyttjanderättstidens slut ska båten vara avlägsnad från uppläggningsplatsen, om inte styrelsen medgivit dispens. Dispens kan lämnas endast i speciella fall. Saknas dispens så kan avgift för "Avgift för långliggare på land" debiteras. Båtägare är skyldig att iaktta angiven upptagningstid och de särskilda föreskrifter som anges i samband härmed. För nyttjanderätt till uppläggningsplats gäller samma villkor beträffande båtstorlek osv. som anges beträffande hamnplats.

Miljö - Miljöfarligt avfall

VVid slipning, blästring eller liknande måste allt slipdamm och eventuella vätskor samlas upp
och lämnas till miljöstation för destruering. Obs vid bottenfärgssanering så måste man
kontakta styrelsens miljöansvarige för godkännande. En checklista ska upprättas för arbetet
som miljöansvarige skickar till SMOHF(miljökontoret). Rekommenderas att ni går in och läser
på Båtmiljo.se. https://batmiljo.se/mala-baten/sanera-skrov/ .Den som utför arbetet är
ansvarig för korrekt uppsamling via täckning av berört markområde samt ombesörja
inlämning till rätt miljöstation. Det är mycket viktigt att biocidfärg-avfall (som hopsamlade
färgflagor efter våtskrapning alt. fyllda filterpåsar efter slipning eller torrskrapning) hanteras
rätt. Det får inte lämnas på en vanlig återvinningscentral (ÅVC), ex. Jordbros. Vi hänvisar till
SRV:s anläggning för farligt avfall Gladö kvarn/Sofielund i Huddinge kommun (kallas Farligt
avfall, Hökärrsvägen 104, Huddinge, lat 59.186391, lon
18.004253): http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/sofielund/  eller en likvärdig mottagare.
Presenningstyngder får inte fyllas med glykol eller sprit typ spolarvätska.

Inget utsläpp på marken får ske och inget upplag av det miljöfarliga avfallet får ske på klubbens område. Allt vatten som innehåller motorkonserveringsmedel, glykol, eller liknande skall samlas upp och lämnas i klubbens uppsamlingstank märkt ”GLYKOLVATTEN” på andra sidan oljeboden.

Gå gärna in på dessa sidor och läs om vad du får använda för båtbottenfärger.

Kemikalieinspektionen om ”Båtbottenfärger”
https://www.kemi.se/download/18.164ad6b3172927a928931641/1634203169207/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten innevarande år
Gålö båtklubb avråder från användning av blödande bottenfärger av hänsyn till övriga medlemmar.

ELANSLUTNING

Begrunda brandrisken! Förvissa dig om säker anslutning!

Att ansluta och ladda sin bil på klubben är inte tillåtet.

El-anslutning till båten får endast ske när någon befinner sig i båten. Detta gäller alla båtar, så väl vid bryggorna sommartid som vinterupplagda på land. Om någon glömt dra ur kabeln och inte är kvar på klubbens område, ska elkabeln dras ur av vakten eller annan medlem. Brandrisker och minimerad elräkning är allas vårt ansvar!

Undantag från den regeln kan göras:

Vill man ansluta sin båt på konstant el så skall sladd med elmätare kvitteras ut av miljöansvarig. Elmätare hämtas ut mot en deposition. Elmätaren har ett nummer som ansluts till båtägaren. Elmätaren läses av löpande och elförbrukningen debiteras enligt gällande prislista.

För båtar som ligger på U-platser men vintertid ligger kvar i vattnet med el. Vintertid avser perioden 1 november till 30 mars. GBK står för frostvakt upp till 500 Watt under denna period. Överstigande förbrukning debiteras enligt gällande prislista.

GBK har 10 mätare som lånas ut mot deposition. När dessa är slut ansvarar miljöansvarig för kölista gällande elmätare.

Har medlem båt som har el som drivmedel så skall elmätare anslutas om båt laddas på GBK

SJÖSÄTTNING, TORRSÄTTNING

Sjösättning och torrsättning sker på av styrelsen angivna dagar. En medlem som inte sjösätter vid ordinarie tid och genom det förorsakar problem för framkomligheten med den inhyrda mobilkranen, kan bli debiterad för den extra kostnad detta medför, exempelvis förflyttning av kranen. Avgiften beslutas av styrelsen.

Sjö- och torrsättning vid andra tidpunkter.

Medlem som önskar sjösätta eller torrsätta vid annan tidpunkt än vid GBKs ordinarie tillfällen, är skyldig att själv bekosta inhyrd kran och dragfordon. Uppställning får endast ske på av varvscheferna utsedd uppställningsplats.

Båtlyft under sommarsäsongen.

För medlem som behöver lyfta sin båt under pågående säsong finns det, i mån av tid, möjlighet att få hjälp med detta. Kontakt tas med någon av varvscheferna. Kan de inte hjälpa till, har de möjlighet att hänvisa till någon annan av styrelsen utsedda personer som har behörighet att använda hamnkran samt klubbens dragfordon. Varje lyft debiteras med en fast avgift. Om båten är klar för sjösättning inom en timme räknas detta som ett (1) lyft. (Ytterligare avgift för sjösättning tillkommer då inte). Båtägaren är skyldig att själv ordna så att medhjälpare finns till hands vid lyftet av båten. Exempelvis till hjälp som linförare etc.

AVGIFTER

Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande taxa som fastställts av GBK. Avgifterna ska inbetalas inom angiven tid efter avisering av kassören. Erläggs inte avgiften efter påminnelse, har styrelsen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägaren tillhörig utrustning.

QR Koder

Alla båtar, jollar, stöttor, vaggor och vagnar inom GBK70's område ska vara märkta med en QR-kod och det som inte är märkt kommer att samlas ihop  och om ingen gör anspråk på ägarskap kan det komma säljas, skänkas eller slängas.
De QR koder vi använder för märkning har tagits fram av Svenska Sjö och används av båtklubbar för att veta vem som äger båtar, jollar stöttor, vaggor och vagnar mm. Genom att skanna QR koden kan vi i båtklubben, sjöräddningen, polisen lätt kontakta ägaren vid eventuella frågor eller problem.
Se till att du har en QR kod i fören och aktern av din båt, jolle, stöttor/vagga, vagn.
Om du saknar QR-kod, behöver fler eller har några frågor kontaktar du någon av varvscheferna. 

DET ÅLIGGER BÅTÄGARE

 • att kunna styrka sitt medlemskap i GBK för hamnfunktionär eller vakt
 • att väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustning samt vid åstadkommen skada ersätta den med belopp som styrelsen bestämmer
 • att alltid föra GBK:s klubbvimpel till sjöss och i hamnområdet
 • att iaktta god ordning inom klubbens område
 • att ställa kasserade batterier, hälla spillolja, färgrester och annat miljöfarligt avfall på därför avsedd plats intill sopcontainern
 • att vid all trafikering inom området iaktta varsamhet, följa gällande fart- och seglingsbestämmelser samt anpassa farten så att skador inte uppstår
 • att vid färd inom området till och från bryggorna anpassa hastigheten så att det inte dammar på båtarna
 • att parkera på vägen till bryggorna eller på vändplan enbart under i- och urlastning
 • att noga låsa grinden till klubbområdet efter varje in- och utpassering
 • att till styrelsen omedelbart anmäla varje ändring av namn, bostadsadress och telefonnummer samt varje förändring av data för den båt som ska ligga på platsen
 • att tillse att förtöjningsgods och annat material är i fullgott skick. Bojliggare ska ha minst fyra fendertar
 • att förtöja båt så som hamnkapten eller bryggbas anvisar, minst fyra fendertar och minst fyra gummifjädrar ( stålfjädrar förbjudet! )
 • att flytta till annan plats inom hamnen om styrelsen så påfordrar
 • att förtöja båt vid serviceboj enbart under tid då service pågår
 • att genast vidta åtgärder för att ta upp eller länsa båten, om den sjunker eller blir liggande i marvatten
 • att snarast anmäla eventuella skador på pontoner, Y-bommar eller bojar till hamnkapten
 • att själv svara för uppallning och delta vid upptagning och sjösättning av båten, att anvisa var lyftstroppar skall anbringas, samt att medverka vid upptagning och sjösättning av båtar enligt instruktioner från hamnkapten och varvschef
 • att hålla fullgod pallning att omedelbart efter sjösättning noggrant städa uppläggningsplatsen, samt stapla pallning på anvisad plats
 • att vid påmastning tillse att masten är framkörd, klädd och klar för påmastingen för att därmed minimera tiden vid mastkran - vänligen respektera turordningen
 • att vid avmastning tillse att det som går att släppa på och förbereda innan man angör mastkran så också sker - på- och avmastning får inte ske i samband med sjö- och torrsättningsdagarna
 • att märka upplagd båt och mast med ägarens namn och telefonnummer
 • att aktivt delta i arbetsplikter
 • att noggrant förvara nyckel till klubbområdet samt att återlämna denna i samband med utträde, ej inlämnad nyckel debiteras enl. av styrelsen fastställd avgift
 • att i övrigt följa föreskrifter som utfärdas av GBK

BÅTBYTEN/ANSÖKAN OM ÄNDRAD STORLEK PÅ BÅTPLATS

Båtbyten som anmäls innan årsskiftet kommer att behandlas innan nya medlemmar tilldelas platser enligt kölistan, inför planeringen av bomflytten.

Båtbyten måste registreras via BAS (inloggning krävs) klicka på 'begär ändring av uppgifter' (ö hö hörn) -> klicka på 'ny båt' (vid båtuppgifter), ange kompletta uppgifter om “nya båten”. Bytet är inte genomfört förrän det godkänts av hamnkaptenen.

 “Nya båten” måste rymmas inom våra föreskrivna mått. Om “nya båten” har något mot föreskrifterna överstigande mått, förlorar medlemmen sin plats på Gålö båtklubb. Inga dispenser ges.

Den ”gamla båten” har ingen rätt till plats när den nya, godkända, båten anländer till båtklubben. Båtbyten som sker efter planeringen av bomflytten, godkännes endast om tillräckligt stora platser finns tillgängliga vid tillfället.
Styrelsen svarar medlemmen på sådan förfrågan inom en månad. Styrelsen har ingen möjlighet att arbeta med båtbyten under sommarperioden (15 juni -15 augusti)

DELAT BÅTÄGARSKAP

Samtliga delägare av båten ska vara medlemmar i GBK (gäller ej familjemedlem). Endast en av delägarna är hamnplatsinnehavare och därmed skyldig att delta i vakttjänst och arbetsplikter. Hamnplatsinnehavaren måste äga minst 50% av den båt som ligger i GBKs klubbhamn. Detta ska kunna styrkas med registreringsbevis eller försäkringsbrev efter anmodan från styrelsen. Ordningsföreskrifterna för hamnen gäller i tillämpliga delar samtliga delägare av båten. Om ägarskapet förändras ska detta omgående skriftligen anmälas till styrelsen.

ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS

Medlem har rätt att efter skriftlig anmälan till styrelsen överlåta sin hamnplats och nyttjanderätt inom den egna familjen. Familjeförhållandet ska kunna styrkas med personbevis eller annat intyg. Styrelsen medgiver sådan överlåtelse, om det inte finns särskilda skäl emot den. Det är förbjudet att till delägare eller annan person än någon inom den egna familjen överlåta, utlåna eller uthyra hamnplats eller uppläggningsplats. Medlem som bryter mot detta ska av styrelsen föreslås bli utesluten ur klubben enligt stadgarnas § 4. Utesluten medlems hamnplats inlöses av klubben.

DET ÄR FÖRBJUDET

 • att vidta åtgärder som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen
 • att själv manövrera motordrivna kranar, traktorer, jeepar eller andra maskiner vilka får skötas endast av GBKs hamnkommitté
 • att förvara jolle eller annat gods på bryggorna
 • att fiska från bryggorna
 • att lämna värmeanordningar eller andra starkströmsapparater påslagna utan tillsyn i båtar inom hamnen eller på uppläggningsplatsen. Alla anslutningar till eluttag ska ha godkända elkablar och don
 • att torrslipa och/eller högtryckstvätta båten senare än 14 dagar före första sjösättningsdag

FÖRSÄKRING

För varje båt i hamnen eller på uppläggningsplatsen ska finnas minst båtansvarsförsäkring. Bevis ska kunna uppvisas på anmodan. Båtförsäkringen ska vara tecknad på den medlem som innehar hamnplatsen. Om båten är oförsäkrad sägs hamn- och uppläggningsplatsen upp med omedelbar verkan. Den självrisk som klubben kan bli skyldig att betala medlem vid ev. slipskada orsakad av hamnkommittén kan högst utgöra kr 10.000-, eventuell bonusförlust i försäkringen belöper försäkringstagaren.

VAKTTJÄNST

Medlem som har hamnplats är skyldig att genomföra av GBK beslutad vakttjänst och därvid följa föreskrifterna i vaktinstruktionen. Den som uteblir från vakttjänsten utan att själv ha ordnat att annan medlem eller myndig familjemedlem övertar vakten ska betala en avgift till klubben. Avgiften fastställs av styrelsen. Medlem som utan synnerliga skäl uteblir från sin vakttjänst ska av styrelsen föreslås bli utesluten ur klubben enligt stadgarnas § 4. Utesluten medlems hamnplats inlöses av klubben. Om medlem genom annans uteblivande blir ensam vakt så skall vaktansvarig i GBK i första hand kontaktas. Alternativt ordförande i GBK. Då ensam vakt ej är tillåtet så kommer vakttjänsten att avbrytas.

ANSVARSSKYLDIGHET M.M.

GBK fritas från ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak. Detsamma gäller av båtägaren använd bil eller annat fordon inom klubbens område. Skulle båt utan överenskommelse med styrelsen ligga kvar i hamnen eller på uppläggningsplatsen efter de bestämda upptagnings- och sjösättningstiderna, eller eljest vara till hinder för verksamheten i hamnen, har GBK rätt att undanskaffa båten på båtägarens bekostnad och risk. GBK har också rätt att flytta medlems felaktigt eller slarvigt förtöjda båt. Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är GBK berättigad att med omedelbar verkan häva nyttjanderätten för hamn- och/eller uppläggningsplats och att på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som GBK finner påkallade. GBK fritas från allt ansvar för sådana åtgärder.