STADGAR FÖR GÅLÖ BÅTKLUBB, GBK 70

§ 1 Ändamål

Gålö Båtklubb, GBK 70, bildad 1970, skall tillvarata medlemmarnas intressen i form av tryggad hemmahamn, uppläggningsplatser, Sanitära anordningar på klubbområdet m.m. GBK skall hålla kontakt med Skärgårdsstiftelsen och Haninge kommun. Klubben skall främja en god kultur till sjöss och lands, verka för gott kamratskap och söka goda kontakter med andra båtklubbar och båtorganisationer. Klubben skall hålla sig väl informerad om miljöfrågor, som berör skärgården.

§ 2 Medlemmar

Medlemskap erhålls efter skriftlig ansökan och erläggande av fastställda avgifter och - för att tilldelas båtplats - Deposition. Styrelsen beslutar om medlemskap. Avgifter och Depositionsbelopp fastställs av årsmöte efter förslag från styrelsen. Alla medlemmar erhåller klubbens allmänna försändelser.

§ 3 Inträden och utträden

Medlemskap kan erhållas av envar, om inte klubbens syften eller särskilda skäl hindrar detta. Beviljat medlemskap berättigar inte till sommar- eller vinterplats för medlemmens båt. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen. I ansökan förbinder sig den som söker medlemskap att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Styrelsen skall noga överväga alla ansökningar om medlemskap. Ansökan kan inte bifallas om den sökande häftar i skuld till annan båtklubb för årsavgifter eller andra stadgeenliga avgifter. Totala antalet medlemmar i klubben kan begränsas enligt regler och till ett antal som beslutas av årsmöte. Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta skriftligt till styrelsen. Till medlem, som begärt utträde ur klubben, återbetalas - om årsmöte eller extra allmänt möte inte annat beslutat - inbetald Deposition. Till medlem som under ett kalenderår begärt och beviljats utträde sker, efter reglering av eventuella skulder till klubben, återbetalning av deposition under 2:a kvartalet nästkommande år. ”Bevis om erlagd DEPOSITION ” skall före utbetalning ha undertecknats och överlämnats till klubbens kassör. Till medlem som senare än den 31 mars begär utträde ur klubben eller som önskar frånträda sin bryggplats sker ingen återbetalning vare sig helt eller delvis av medlems- eller båtavgift. Styrelsen kan efter skriftlig framställning gör avsteg från denna huvudregel, om synnerliga skäl bedöms föreligga. Medlem är skyldig att till klubben omgående anmäla adress- och telefonförändring samt andra ändringar till i klubbens medlemsmatrikel intagna uppgifter. Efter att uppsägning har kommit in till klubben, så har medlemmen 24 månader efter första utbetalningstillfälle på sig att inkomma med bankuppgifter. Så att klubben kan betala ut depositionen till den avgående medlemmen. Inkommer inga bankuppgifter under denna period så kommer depositionen att återgå till båtklubben.

 

§ 4 Uteslutning av medlem

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt - inom eller utom klubben - att klubbens anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen, som inte fullgör stadgade skyldigheter eller som bryter mot överenskomna ordningsföreskrifter, kan på styrelsens förslag uteslutas ur klubben av årsmöte eller extra allmänt möte. För att ett sådant beslut skall vara giltigt fordras mins 2/3 majoritet bland de på mötet närvarande röstberättigade medlemmarna. Till möte som skall behandla fråga om uteslutning skall medlemmarna erhålla skriftlig personlig kallelse. I kallelsen skall framgå att mötet skall behandla uteslutningsärende. Till medlem som föreslås utesluten skall, förutom ovan nämnda kallelse, skriftlig motivering lämnas för uteslutningen. Uteslutning får inte ske förrän medlemmen beretts tillfälle att inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge yttrande i ärendet.

§ 5 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är: Årsmöte Extra allmänt möte Styrelsen

§ 6 Räkenskaper och revision

Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till och med därpå följande årsmöte. Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll och inventarieförteckning skall tillhandahållas revisorerna senast 14 dagar före årsmöte. Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senast förflutna räkenskapsåret samt att avge revisionsberättelse till årsmöte med förslag om till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

§ 7 Medlemsavgifter

Medlemmar skall erlägga de avgifter som beslutats vid ordinarie årsmöte eller i samma ordning utlyst extra allmänt möte. Medlem, som tilldelas båtplats, skall erlägga av årsmöte eller extra allmänt möte fastställd Deposition. Avgift skall vara inbetald senast 20 dagar efter avisering. Styrelsen kan i speciella fall medge uppskov med erläggande av avgift till klubben, om medlem skriftligt begär sådant.

§ 8 Allmänna möten

Årsmöte hålls senast den sista februari varje år. Extra allmänt möte hålls då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense därom. Extra allmänt möte hålls även om minst 10 % av klubbens medlemmar skriftligen så begär. Kallelse till årsmötet och extra allmänt möte, med angivet datum och tid ska sändas till medlemmarna senast åtta veckor innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan mötet. Senast två veckor före årsmötet ska kallelse och övriga handlingar vara medlemmarna till handa. Detta gäller även för extra möten. Vid extra allmänt möte får endast beslut fattas i de frågor som föranlett mötets inkallande. Årsmötets dagordning skall uppta: Årsmötet öppnas Granskning av fullmakter Årsmötets stadgeenliga utlysande Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av dagordningen Val av två rösträknare, tillika justeringsmän, att tillsammans med mötets ordförande justera mötesprotokollet Styrelsens verksamhetsberättelse Kassaberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av Depositionsbelopp och avgifter för verksamhetsåret Motioner till årsmötet Propositioner till årsmötet Val av ordförande, sekreterare, kassör, två hamnkaptener och två varvschefer. Val av övriga styrelseledamöter Val av övriga funktionärer Val av två revisorer Val av två revisorssuppleanter Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande Övriga frågor Årsmötet avslutas Vid behandling av punkterna 10, 17 och 18 äger styrelsens ledamöter och suppleant inte rätt att delta i besluten.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen handhar klubbens angelägenheter. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, två hamnkaptener, två varvschefer samt fyra ordinarie ledamöter. Bland de fyra ledamöterna utser styrelsen, vid ett konstituerande möte, ansvariga för olika funktioner. Årsmöte skall välja ordförande, sekreterare, kassör, hamnkaptener, varvschefer och övriga ledamöter och suppleant för en tid av två år. Halva antalet av styrelsens ledamöter och suppleant väljs årligen, så att inte ordförande och kassör väljs samtidigt. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av annan styrelseledamot. Det åligger styrelsen att med uppmärksamhet följa frågor som är av vikt för klubbens verksamhet samt att vidta de åtgärder som är erforderliga för att nå klubbens ändamål till klubbens årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna kalenderåret Styrelsen har rätt att avgöra om ett ärende är av sådan betydelse att det skall föreläggas årsmöte eller extra allmänt möte för beslut. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordföranden företräder klubben, leder styrelsens sammanträden, tillser att fattade beslut verkställs samt attesterar klubbens räkningar. Sekreteraren för protokoll vid styrelsemöten, ombesörjer klubbens skriftväxling samt vårdar klubbens handlingar. Kassören uppbär avgifter, handhar klubbens penningmedel och värdehandlingar samt för klubbens räkenskaper. Vice ordförande utför ordförandes uppgifter vid dennes frånvaro. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 10 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmöte för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmöte till att vara beredningens sammankallande. Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen. Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmöte.

§ 11 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig, eller av de personer styrelsen utser.

§ 12 Kommittéer

Ledamöter i kommittéer väljs av årsmöte eller extra allmänt möte. Det åligger kommittéerna att under styrelsens överinseende handha de angelägenheter som enligt av styrelsen utfärdade instruktioner åvilar dem.

§ 13 Rösträtt

Rösträtt äger den medlem som erlagt fastställda avgifter samt medlem som erhållit skriftlig fullmakt att i annan röstberättigad medlems ställe avge dennes röst.

§ 14 Valbarhet

Valbar är den som är medlem i GBK och som har rösträtt.

§ 15 Närvaro av utomstående

Styrelsen kan inbjuda utomstående att närvara vi klubbens möten.

§ 16 Beslut och val

Beslut fattas med acklamation eller genom votering, öppen eller sluten omröstning, om så begärs. Vid votering bestäms utgången - utom i frågor enligt §§ 4 och 17 - med enkel majoritet. Om vid votering, som ej avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag som mötesordföranden biträder gälla. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 17 Stadgeändring och upplösning

Förslag om ändringar av dessa stadgar eller om klubbens upplösande får tas upp till avgörande endast vid årsmöte. För att sådant förslag skall godkännas erfordras minst 2/3 majoritet för förslaget bland vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar. Beslut om att upplösa klubben skall innehålla föreskrift om användande av klubbens tillgångar för bestämt idrottsbefrämjande syfte. Beslut skall omedelbart kungöras samt delges Svenska Seglarförbundet medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balansräkning samt vinst- och förlusträkning.

§ 18 Riksförbundets stadgar

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, föreskrifter och anvisningar samt Svenska Seglarförbundets stadgar, tävlingsreglementet och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren ansvarar för att dessa stadgar finns tillgängliga för klubben medlemmar.

Dessa stadgar har reviderats av årsmöte 2010 - 02 - 24 och därvid antagits att gälla från 2010 - 02 - 30 tills vidare.